Kosten en vergoedingen psychotherapie

Psychotherapie wordt in het algemeen vergoed, maar de mate waarin hangt af van uw polis.

Op 1 januari 2022 is landelijk een nieuw zorgfinancieringssysteem gelanceerd, het zorgprestatiemodel (ZPM). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.zorgprestatiemodel.nl.

Mocht u een afspraak bij mij maken, dan zal ik u vragen een aanmeldformulier in te vullen. Het aanmeldformulier vindt u hier. Ook vraag ik u vóór een eerste afspraak bij mij om een betalingsovereenkomst te ondertekenen waarop alle betalingsvoorwaarden helder geformuleerd staan. De betalingsvoorwaarden vindt u hier.

 

Eigen risico

Vergoedingen van de zorgkosten door verzekeraars hebben altijd een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2024 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat u de eerste € 385,- (of meer, als u voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van uw zorgkosten per jaar zelf moet betalen.

 

Contracten en vergoeding

Voor 2024 heb ik een contract afgesloten met het Zilveren KruisMenzis en ASR.

Met overige zorgverzekeraars heb ik geen contracten afgesloten. Uw zorgverzekeraar vergoedt (deels of volledig) uw behandelingskosten, mits deze onder uw basisverzekering vallen en u ten tijde van uw aanmelding een geldige verwijzing (van de huisarts) in bezit heeft. Ook kan een toestemmingsverklaring vooraf van de zorgverzekeraar nodig zijn.

Ik raad u aan om voordat we een behandeling starten bij uw zorgverzekeraar te informeren wat de vergoeding zal zijn.

 

Verwijzing huisarts

U heeft een verwijzing van de huisarts nodig en die verwijst daarop of voor hulp uit de generalistische basis ggz (geestelijke gezondheids zorg), of voor gespecialiseerde zorg. Daarop moeten de volgende gegevens staan:

  • datum die op verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek liggen
  • de naw-gegevens van cliënt
  • de naw-gegevens van verwijzer
  • AGB-code verwijzer (nb van de zorgverlener/huisarts zelf, niet van de praktijk!)
  • een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-5 stoornis (specificatie wenselijk, hoeft niet)
  • verwijzing met expliciete keuze voor basis-GGZ (B-GGZ) of gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). 
  • of het een heraanmelding naar de GGZ betreft ja/nee

U kunt evt gebruik maken van het verwijsformulier, dat vindt u hier.

 

Generalistische basiszorg (B-GGZ) en Gespecialiseerde zorg (S-GGZ)

Behandeling in de generalistische basiszorg is voor lichte tot matig-ernstige problematiek. Op basis van de intakegesprekken en diagnose wordt de zorgzwaarte vastgesteld en wordt gekozen voor een korte, middellange of intensieve behandeling, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

Specialistische zorg is voor problemen die ernstiger van aard zijn en/of al langer bestaan, en die meer tijd nodig hebben in de behandeling. Mijn praktijk richt zich hoofdzakelijk op specialistische zorg. 

 

Zelf betalen/Onverzekerde zorg

Als uw klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering (OVP/onverzekerde zorg) of als u de behandeling liever zelf wilt betalen, dan kan dat. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als gehanteerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zie onder tarieven en betaling.

 

Afzeggen van de afspraak

Het kan altijd gebeuren dat een afspraak afgezegd moet worden. Tot 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen (mail/bellen/appen). Als u een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur) afzegt, komen de kosten hiervan á € 50,- voor uw rekening (no show). Kosten verbonden aan een no-show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Tarieven en betaling

Er wordt maandelijks gefactureerd. Mijn facturen worden gestuurd door Axians - Zorg GGZ. Hierbij worden de tarieven gehanteerd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bij de gecontracteerde zorg, in mijn geval in 2023 Menzis en Zilveren Kruis, in 2024 hiernaast ook ASR,  gaan de facturen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Voor ongecontracteerde zorg: De factuur wordt naar u gemaild. U kunt vervolgens de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, en na vergoeding door uw zorgverzekeraar kunt u de factuur aan Van der Burg Psychologie voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling aan de praktijk binnen 30 dagen na de factuurdatum. 

 

Mijn tarieven van de ongecontracteerde zorg zijn conform het zorgprestatiemodel/NZa tarief.

De tarieven van de NZa voor een klinisch psycholoog in een vrijgevestigde GGZ-praktijk zijn (klinisch psycholoog, setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, GGZ financiering) zijn in 2024:

Diagnostiek: 60 minuten: €242,66 (prestatiecode CO0538); 75 minuten €295,29 (prestatiecode CO0668); 90 minuten €362,23 (prestatiecode CO0798);

Behandeling: 45 minuten €179,24 (prestatiecode CO0473); 60 minuten: €212,00 (prestatiecode CO0603); 75 minuten €260,66 (prestatiecode CO0733); 90 minuten €318,56 (prestatiecode CO0863)

Alle NZa tarieven zijn hier te vinden in de tarievenzoeker. De tarieven worden jaarlijks met ingang van januari gewijzigd.